برنامه فیلم برداری از فعالیت های کودکان

در دو هفته اول دی ماه از تمامی فعالیت های کودکان در پیش دبستانی دانشگاه شیراز فیلم برداری شد . این فیلم ها در قالب دو حلقه سی دی در انتهای سال تحصیلی به والدین عزیز داده می شود .