جشن تولد همگانی کودکان

در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۷ جشن تولد کودکان در کودکستان برگزار شد و همه کودکان با کیک تولد پذیرایی شدند و هدیه تولد خود را دریافت کردند .

همچنین در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۷ گروه نمایش به مناسبت جشن تولد برای کودکان برنامه ای اجرا کردند و  روزی به یاد ماندنی برای کودکان رقم زده شد .