دعوت از دندان پزشک(ویژه کودکان آمادگی)

در تاریخ ۲۸آبان ۱۳۹۷ از خانم دکتر اسدی دعوت به عمل آمد و ایشان دندان های کودکان گروه سنی آمادگی را معاینه کردند ، همچنین فیلم آموزشی در رابطه با بهداشت دهان و دندان برای کودکان پخش شد . در انتها نیز به کودکان یک مسواک و آینه هدیه داده شد .