کودکان می آموزند آنچه را زندگی می کنند

اگر کودکان با انتقاد زندگی کنند، می آموزند محکوم کنند

اگرکودکان با خصومت زندگی کنند، می آموزند مبارزه کنند
اگر کودکان با ترس زندگی کنند، می آموزند نگران باشند
اگر کودکان با ترحم زندگی کنند، می آموزند برای خودشان احساس تاسف کنند
اگر کودکان با تمسخر زندگی کنند، می آموزند خجالتی باشند
اگر کودکان با حسادت زندگی کنند، می آموزند رشک بورزند
اگر کودکان با شرم زندگی کنند، می آموزند احساس گناه کنند
اگر کودکان با تشویق زندگی کنند، اعتماد به نفس می‌آموزند
اگر کودکان با تحمل زندگی کنند، شکیبا یی می‌آموزند
اگر کودکان با تحسین زندگی کنند، قدردانی می‌آموزند
اگر کودکان با پذیرش زندگی کنند، می آموزند عشق بورزند
اگر کودکان با تأیید زندگی کنند، می آموزند خودشان را دوست بدارند
اگر کودکان با به رسمیت شناختن زندگی کنند، می آموزند هدفمندی خوب است
اگرکودکان با به اشتراک گذاری زندگی کنند، سخاوت می آموزند
اگر کودکان با صداقت زندگی کنند، راستگویی می آموزند
اگر کودکان با انصاف زندگی کنند، عدالت می آموزند
اگر کودکان با مهربانی و مراعات زندگی کنند، احترام می آموزند
اگر کودکان با امنیت زندگی کنند، ایمان می آموزند

اگر کودکان با دوستی زندگی کنند، می آموزند که دنیا مکان خوبی‌ است که در آ ن زندگی‌ کنند