خصوصيات كودكان در سن 6-5 سالگي

خصوصيات جسماني بدني

پاها به سرعت رشد مي كند و قامت كشيده تر مي شود. به علت كوچكي ريه ها زود به نفس زدن مي افتد. قلب با سرعت رشد مي كند. فعال، پر انرژي و پر سرو صداست. نسبت به پنج سالگي معمولاً لاغرتر است. استعدادش براي ابتلا به بيماري هاي دوران كودكي كم است. دندان هاي شيري مي ريزد و دندان هاي دايمي شروع به رشد مي كند. هنوز تكامل ماهيچه هاي بزرگ به تكامل ماهيچه هاي كوچك برتري دارد. به علت كوچك بودن مردمك چشم دوربيني از خصوصيات اين دوره است. بازي هاي فردي كه به صورت دويدن و بالا رفتن بود، به صورت بازي هاي دسته جمعي در مي آيد.

خصوصيات عقلي و ذهني:

دامنه رغبت و علاقه او وسيع تر مي شود. علائم و تصاويري كه در گذشته تجربه كرده مي شناسد . از مشاهدات خود نتيجه گيري مي كند. به فعاليت بيش از نتيجه آن علاقه نشان مي دهد. به نمايش هايي  كه موضوع واقعي و مأنوس دارند علاقه نشان مي دهد. اشياء را برحسب وجوه مشترك آن ها طبقه بندي مي كند. با اشكال و اشياء مي تواند آن ها را برحسب وجوه مشترك آن ها طبقه بندي مي كند . با اشكال و اشياء مي تواند آن ها را برحسب كوچكي و بزرگي و به ترتيب مرتب كند. استقلال بيشتري در تفكر نشان مي دهد. به يادگيري  شوق دارد با شركت در كارهاي عملي بهتر مي آموزد.

خصوصيات عاطفي:

سركش و احساساتي است به علت نوسان و ناپايداري در عواطف و احساسات با دوستانش زود قهر و آشتي مي كند. خودنما است . هيجانات را نمي تواند تحمل كند. حالتي تحكم آميز دارد كمتر از پنج سالگي مشاركت دارد. خشن و پرحرف است. حالت مسخرگي و شوخي در او ديده مي شود. رقابت طلب و اهل لاف و گزاف است. از اين كه ديگران اشتباهات او را يادآوري كنند مي رنجد. زود آزرده خاطر و دلتنگ مي شود. مي خواهد مركز دنيا باشد.(از جمله بيشتر به او توجه مي شود و ميل دارد در همه امور حق را به او بدهند.)محتاج ستايش و تمجيد است.

خصوصيات اجتماعي:

بيشتر اوقات با كودكان ديگر بازي مي كند ولي يك همبازي را ترجيح مي دهد. تمايل به بازي در گروه هاي كوچك در او ديده مي شود. در بازي هايي كه قاعده و قانون دارد به راحتي همكاري نمي كند. در هر كاري مي خواهد نفر اول باشد. حالتي به خود مي گيرد كه گويي همه چيز مي داند. پر توقع است و در انجام دادن و تحقق خواسته هايش سرسخت است. در بازي يا فعاليت هاي ديگر اگر موافق باشد راضي و آرام است. نسبت به دستورات ديگران سرپيچي نشان مي دهد. مسئوليت را دوست دارد به فعاليت افراد خانواده علاقه نشان مي دهد. در برابر مادر مقاومت مي كند. براي دستورات پدر اهميت بيشتري قائل است و در برابر آنها مقاومت كمتري نشان مي دهد. در بازي با فعاليت هاي ديگر اگر موافق نباشد گريه مي كندو ديگران را متهم به تقلب مي كند.

( از كتاب روش فعال در كودكستان نوشته صغري سره)

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز