چگونه رفتارکودک را اصلاح کنيم؟

اگـر با رفتارهاي اشتباه خود و ناديده گرفتن اين اصول تربيتي باعث شده‌ايد کودک براي انجام هر کاري پاداش يا باج طلب کند، بايد به مرور اين عادت او را ترک بدهيد. بچه‌ها بايد بدانند در مورد اجراي قوانين و وظايف هيچ جـاي بحـث و گفت‌وگــويي وجــود نــدارد. با او صحبت کنيد و بگـوييد همان‌طـور که ما براي رفتن به سرکار يا غـذا‌پختـن يا مـرتب کردن خـانه بهانـه‌اي نمي‌آوريم و پـاداشي از کسي نـمي‌‌خواهيم چـون اينها جـزو وظـايفمان هستنـد،تـو هـم بايد بدون چـون و چرا وظيفه‌ات را انجام دهي. وظيفه تو رفتن به مدرسه است؛ بي‌بحث و چون و

چـرا . به او اجـازه ندهيد از زيـر بار مسووليت‌هايي که بـرايش تعـريف کرده‌ايد، شـانه خالي کند. خيلـي کوتـاه، مشـخص و روشن به او بگوييد که اين موضـوع يک قانون است و هيچ دليل و برهاني براي انجام ندادنش نداريم

سعي نکنيد وارد بحث و گفت‌وگـو شويد چون اگـر وارد بازي‌هاي کلامـي شويد، حتما بچه‌ها بـرنده خواهند شد. آنها آنقدر بلدند دليل‌تراشي کنند کـه درنهايت مجبورتـان مي‌کننـد اجازه دهيد مطـابق ميل آنها رفتار کنيـد کـه مي‌توانـد مدرسه نرفتن باشد يا جمـع نـکردن وسـايلشان مـی توانید برای ماندن بچه ها در منزل ، شرایط خـاصی تعیین کنید.

اگر کودک هيچ بيماري و مشکلي ندارد و دليلي را براي امتناع از مدرسه رفتن نمي‌يابيد، ترتيبي بدهيد آن روز به او خوش نگذرد. اگر مي‌گويد ناخوش است، نگذاريد حالا که ترفندش براي مدرسه نرفتن جواب داده، به بـازي و تفريح بپردازد. به او بگوييد حق ندارد با دوستانش بازي کند و تمام روز بايد در رختخواب بماند..

حتي غذاي مناسب بيمار به او بـدهيد نـه آنچه دوست دارد. در پايـان لازم است علت نرفتن به مدرسه را کشف و کودک را به مدرسه و محيط آن علاقه‌مند کنيد. اگـر به اختلال اضطـراب جـدايي مشکوک هستيد، با روان‌پـزشک مشورت کنيد و اگر شک کرده‌ايد مشکلي در مدرسه وجود دارد که منشاء آن رفتار معلم يا همکلاسي‌هاي اوست  سعي کنيد با مسوولان مدرسه صحبت کنيد.

رفتار مثبت کودک را براي مدرسه رفتن مورد توجه قرار دهيد. به او نشان دهيد که در نظر شما مدرسه رفتن، کار بسيار مهم و باارزشي است و براي اين کار اهميت قائـل هستید. نبايد با سختگيري سعـي کنيد مشکل او را يک شبه حل کنيد. هر کاري که مـربوط به مدرسه رفتن اسـت، از آمـاده‌شدن، به مـوقع به سـرويس رسيدن و… را بدون تشويق نگذاريد .                           روانشناسی کودک

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز