پسرم مرا کتک می‌زند!

این یک وضعیت بسیـار معمول است که بسیاری از والـدین با آن درگیـر هستنـد. از 2 سالگـی کـودک درک می‌کند که کـارهایش پاسخ‌هایی را از جانب والدین به همراه خواهد داشت و این به والدین بستگی دارد که پاسخ مثبت منتقل کننـد یا منفی. آنهـا در ایـن سن شروع به پیدا کردن رفتارهای درست و غلط می‌کنند. به همین دلیل باید حواس‌تان باشد که از روش تربیت سهل‌گیرانه استفاده نکنید و بدانید در هر رفتار پرخاشگرانه کودک، چطور باید واکنش نشان دهید.
راه‌ حل:
نگذارید از خجالت شما سوء استفاده کند:
وقتی بیرون خانه هستید و او برای یک بستنی خریدن شما را می‌زند، حواس‌تان باشد که به دلیل خجالت کشیدن از دیگران، تسلیم رفتارش نشوید و او را محکم بگیرید و بگویید: «باید آرام باشی والا خواسته تو بی‌جواب می‌مونه»اگـر هم اصـرار کرد قاطعـانه امـا با مهرباني بگوييد: «تا زماني که اين طور رفتار کني من خواسته تو را انجـام نخواهـم داد.» اگر خجـالت بکشید و خیلی زود بستنی را به دستش بدهید، رفتارش را تحکیم می‌کند.

ارتباط درست را یاد دهید:
با يک گفت وگوي دوستانه و سرشار از ابراز محبت به طور دقيق آسيب‌هاي اين رفتارش را به او گوشزد کنيد. مثلا بگوييد: «من اين کار را دوست ندارم و خيلي غصه مي‌خورم.» سپس پيامد انجام آن را گوشزد کنيد. به عنوان مثال بگـوييد: «اگـر به کتک زدن ادامــه بدی برات بستني نمي‌خرم.»

ریشه‌یابی کنید:
شرايطي که منجر به اين رفتار مي‌شود را بررسي کنيد. مثلا پيش از اين رفتارتان با او چگونه بوده است؟ آيا براي مدت طولاني به او توجه نکرده بوديد و او براي جلب نظر شما، اين واکنش را بروز مي‌دهـد؟ شرايط جسمـي کودک چگـونه است؟ آيا هـرگاه ساعـات خواب يا غذا خوردنش تغيير مي‌کنـد، بيشتر اين رفتـار را انجـام مي‌دهـد؟ بهتر است عوامل مـوثر بر اين رفتـار را شناسايي کنيـد و درصدد رفع آنها برآیید.

بگویید کف بزند:
اگر کودک خشمگین می‌شود، به او بگویید به جای کتک زدن شروع به کف زدن کند. به ایـن ترتیب او بـه راحتی خشمش را تخلیه می‌کند و از این عادت زشت دور می‌شود.

باید او را محروم کنید:
بچه‌ها رفتارهای مثبت و منفی را تست می‌کنند. یک کودک هرقدر هم خوب باشد گاهـی عصبانیت را تست مـی‌کند و ایـن کـاملا به ترتبیت کودک وابسته است. در این مرحله رفتار والدین تعیین می‌کند که رفتار کودک مـاندگار شده و تبدیل به یک وسیله و ابزار شود یا کودک آن را ابزار مناسبی نیافته و از آن بگـذرد. اگـر وقتـی کـودک مـادر را می‌زند،‌ مـادر عصبانی شده یا کوتاه بیاید، ایـن کودک است که برنده می‌شود و این رفتار را تکرار می‌کند.

روانشناسی کودک

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز