پسرم مرا کتک می‌زند!

این یک وضعیت بسیـار معمول است که بسیاری از والـدین با آن درگیـر هستنـد. از ۲ سالگـی کـودک درک می‌کند که کـارهایش پاسخ‌هایی را از جانب والدین به همراه خواهد داشت و این به والدین بستگی دارد که پاسخ مثبت منتقل کننـد یا منفی. آنهـا در ایـن سن شروع به پیدا کردن رفتارهای درست و غلط می‌کنند. به همین دلیل باید حواس‌تان باشد که از روش تربیت سهل‌گیرانه استفاده نکنید و بدانید در هر رفتار پرخاشگرانه کودک، چطور باید واکنش نشان دهید.
راه‌ حل:
نگذارید از خجالت شما سوء استفاده کند:
وقتی بیرون خانه هستید و او برای یک بستنی خریدن شما را می‌زند، حواس‌تان باشد که به دلیل خجالت کشیدن از دیگران، تسلیم رفتارش نشوید و او را محکم بگیرید و بگویید: «باید آرام باشی والا خواسته تو بی‌جواب می‌مونه»اگـر هم اصـرار کرد قاطعـانه امـا با مهربانی بگویید: «تا زمانی که این طور رفتار کنی من خواسته تو را انجـام نخواهـم داد.» اگر خجـالت بکشید و خیلی زود بستنی را به دستش بدهید، رفتارش را تحکیم می‌کند.

ارتباط درست را یاد دهید:
با یک گفت وگوی دوستانه و سرشار از ابراز محبت به طور دقیق آسیب‌های این رفتارش را به او گوشزد کنید. مثلا بگویید: «من این کار را دوست ندارم و خیلی غصه می‌خورم.» سپس پیامد انجام آن را گوشزد کنید. به عنوان مثال بگـویید: «اگـر به کتک زدن ادامــه بدی برات بستنی نمی‌خرم.»

ریشه‌یابی کنید:
شرایطی که منجر به این رفتار می‌شود را بررسی کنید. مثلا پیش از این رفتارتان با او چگونه بوده است؟ آیا برای مدت طولانی به او توجه نکرده بودید و او برای جلب نظر شما، این واکنش را بروز می‌دهـد؟ شرایط جسمـی کودک چگـونه است؟ آیا هـرگاه ساعـات خواب یا غذا خوردنش تغییر می‌کنـد، بیشتر این رفتـار را انجـام می‌دهـد؟ بهتر است عوامل مـوثر بر این رفتـار را شناسایی کنیـد و درصدد رفع آنها برآیید.

بگویید کف بزند:
اگر کودک خشمگین می‌شود، به او بگویید به جای کتک زدن شروع به کف زدن کند. به ایـن ترتیب او بـه راحتی خشمش را تخلیه می‌کند و از این عادت زشت دور می‌شود.

باید او را محروم کنید:
بچه‌ها رفتارهای مثبت و منفی را تست می‌کنند. یک کودک هرقدر هم خوب باشد گاهـی عصبانیت را تست مـی‌کند و ایـن کـاملا به ترتبیت کودک وابسته است. در این مرحله رفتار والدین تعیین می‌کند که رفتار کودک مـاندگار شده و تبدیل به یک وسیله و ابزار شود یا کودک آن را ابزار مناسبی نیافته و از آن بگـذرد. اگـر وقتـی کـودک مـادر را می‌زند،‌ مـادر عصبانی شده یا کوتاه بیاید، ایـن کودک است که برنده می‌شود و این رفتار را تکرار می‌کند.

روانشناسی کودک

کودکستان و پیش دبستانی دانشگاه شیراز